Datum: 1 juli 2017

Algemene Verkoopvoorwaarden van Aruna Lighting Holding BV en haar dochtermaatschappijen Aruna Horticulture Lighting BV, Aruna Lighting Facilities BV

 1. Definities

De volgende definities worden gebruikt in deze algemene verkoopvoorwaarden:

Aruna Lighting: Aruna Lighting Holding BV, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Oss en kantoorhoudende te Breda, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65111443, of een van haar dochtermaatschappijen, Aruna Horticulture Lighting BV, KVK 65133331 en Aruna Lighting Facilities BV, KVK 65112644;

Klant: de juridische entiteit die Producten heeft gekocht, of van plan is deze te kopen;

Producten: de producten door Aruna Lighting te leveren aan Klant op basis van de Overeenkomst;

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Aruna Lighting en de Klant, waaronder inbegrepen inkoopopdrachten, die door beide partijen zijn geaccordeerd;

Aanbieding: een schriftelijk voorstel van Aruna Lighting aan een Klant of derde partij, waarin de prijs en voorwaarden van de verkoop zijn vastgelegd.

 1. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Aruna Lighting en de Klant en/of Aanbieding van Aruna Lighting. De algemene voorwaarden van de Klant worden nadrukkelijk en expliciet van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op enige Overeenkomst of Aanbieding. Een kopie van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt bij iedere Overeenkomst of Aanbieding bijgesloten.

 1. Betaling

3.1. Het bedrag dat de Klant dient te betalen is de prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Prijzen in de Overeenkomst zijn exclusief BTW.

3.2. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt kan Aruna Lighting besluiten om leveringen en prestaties te stoppen. Kosten die in dat geval door Aruna Lighting gemaakt worden (waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, kosten voor opslag van Producten) worden verhaald op de Klant. Indien de Klant de betalingsomissie niet corrigeert naar tevredenheid van Aruna Lighting, kan Aruna Lighting de Overeenkomst beëindigen zover het Producten en werk betreft die nog niet geleverd zijn, respectievelijk dat nog niet geleverd is. De Klant verplicht zich in dat geval Aruna Lighting de kosten als gevolg van het beëindigen van de Overeenkomst te betalen.

3.3. In geval de Klant in gebreke blijft, failliet wordt verklaard of surseance wordt verleend, of indien een procedure wordt gestart, vrijwillig of onvrijwillig, tegen de Klant in verband met een faillissement of surseance van de Klant, krijgt Aruna Lighting het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. De Klant blijft verplicht alle kosten te voldoen die het gevolg zijn van de beëindiging van de Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten van reeds bestelde Producten of Producten die op voorraad worden gehouden voor de Klant, inclusief verplichtingen die Aruna Lighting met derden is aangegaan.

3.4. De Klant dient eventuele geschillen over de factuur of geleverde Producten binnen 10 werkdagen na de feitelijke leverdatum schriftelijk te melden bij Aruna Lighting. Aruna Lighting behoudt het recht om reclamaties die later dan deze termijn worden ontvangen niet ontvankelijk te verklaren.

3.5. In geval van overschrijding van de in de Overeenkomst overeengekomen betalingstermijn is Klant, onverminderd de overige rechten van Aruna Lighting en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,25% per 30 dagen vanaf de datum waarop de betaling voldaan had moeten zijn. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

3.6. Betaling zal plaatsvinden zonder enige korting, opschorting of verrekening. Door Aruna Lighting zullen geen roerende zaken in ruil worden geaccepteerd. Betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats strekken in mindering op alle kosten en verschuldigde rente en daarna op die facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant bij de betaling de factuur van een latere datum aangeeft.

3.7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal facturering plaatsvinden voorafgaand aan levering in 2 (twee) termijnen, met een betaaltermijn van 7 dagen en als volgt is verdeeld:

 • 30% bij opdracht (aanbetaling)
 • 70% voorafgaand aan levering van de Producten
 • Op het moment van leveren dient de factuur betreffende de levering volledig (100%) voldaan te zijn.
 1. Belastingen

4.1. Uitgezonderd de verplichtingen van Aruna Lighting die volgen uit de Incoterms (International Commercial Terms) zoals genoemd in artikel 5.1, zijn alle belastingen, douanerechten, inkomstenbelastingen en andere uitgaven en heffingen, inclusief alle van toepassing zijnde vergoedingen voor recycling van Producten voor rekening van de Klant.

4.2. Tenzij expliciet anders overeengekomen in de Overeenkomst zullen import en export vergunningen worden geregeld door Aruna Lighting of de transport- en distributiefirma die Aruna Lighting contracteert. Desondanks zal de Klant tijdig iedere autorisatie, zoals import en export vergunningen of welke andere toestemming overheidswege is benodigd, beschikbaar stellen, zelfs als deze door Aruna Lighting of de aan te stellen transport- en distributiefirma worden aangevraagd. De kosten hiervan zullen worden opgeteld bij de factuur. Klant en Aruna Lighting zullen beide al het redelijke in het werk stellen om de benodigde toestemmingen te verkrijgen. Aruna Lighting is niet aansprakelijk als vergunningen en toestemmingen zijn vertraagd, afgewezen, ingetrokken, beperkt of niet vernieuwd. De Klant wordt in dat geval niet ontheven van haar verplichtingen te betalen voor de Producten.

 1. Levering

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen levert Aruna Lighting de Producten DDP (Delivery Duty Paid, nieuwste versie Incoterms) in Nederland of elders door Aruna Lighting aangewezen. Voor levering buiten Nederland kan Aruna Lighting besluiten apart additionele transport kosten in rekening te brengen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen levert Aruna Lighting of de transport- en distributiefirma die Aruna Lighting contracteert de Producten aan de Klant. Kosten van het transport en de levering die binnen deze Incoterms niet voor rekening van Aruna Lighting komen, worden aan de Klant doorberekend. Behalve voor verplichtingen die volgen uit de Incoterms zal Aruna Lighting geen aansprakelijkheid dragen voor vorderingen van de Klant aangaande de levering. Deelleveringen zijn toegestaan.

5.2. Zelfs als Aruna Lighting de aan de Klant verkochte Producten installeert en/of assembleert zijn alle risico’s gerelateerd aan de geleverde Producten voor de Klant zodra Aruna Lighting de Producten beschikbaar heeft gesteld aan de Klant, ongeacht de locatie waar dat heeft plaatsgevonden (ten kantore van Aruna Lighting, ten kantore van de Klant of elke andere overeengekomen plaats), en ongeacht het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 5.3.

5.3. Eigendom van de Producten blijft bij Aruna Lighting en wordt alleen dan overgedragen indien de Klant aan al haar betalingsverplichtingen jegens Aruna Lighting heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud blijft ook onverminderd van kracht wanneer de Klant de Producten al heeft geleverd aan haar klanten, terwijl de Klant nog niet aan al haar betalingsverplichtingen jegens Aruna Lighting heeft voldaan. De Klant dient haar klanten te informeren over het geldende eigendomsvoorbehoud. De Klant is verplicht de Producten te verzekeren bij een verzekeraar van goede naam vanaf het moment van overdracht van risico, zoals genoemd in artikel 5.2. Onverminderd al zijn andere rechten zal Aruna Lighting door Klant onherroepelijk gemachtigd zijn om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de afgeleverde Producten die aan Aruna Lighting toebehoren terug te halen en daar bezit van te nemen, indien de Klant niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Aruna Lighting zal hebben voldaan. Alle kosten die verband houden met het terughalen van de Producten komen voor rekening van de Klant.

5.4. Indien wordt overeengekomen of indien het noodzakelijk is de Producten te leveren in kratten, kisten, bakken of anderszins herbruikbare verpakkingen, worden de kosten daarvan doorbelast aan de Klant. De Klant wordt gecrediteerd indien de herbruikbare verpakking binnen 30 dagen na levering wordt terug geleverd aan Aruna Lighting. Voor standaard verpakkingen worden geen kosten gerekend.

5.5. Bij levering aan de Klant wordt geacht dat alle Producten onbeschadigd en in goede conditie zijn geleverd, tenzij de Klant Aruna Lighting binnen 4 werkdagen na levering schriftelijk informeert over elk detail van enige schade of tekortkoming van de levering. In geval schade of tekortkoming van de levering de verantwoordelijkheid van Aruna Lighting is, zal Aruna Lighting de Producten repareren of vervangen, of zal Aruna Lighting de Klant voorzien van extra Producten om het ontstane tekort op te vangen.

5.6. Orderbevestigingen, afleverdatums en andere deadlines zijn ten alle tijde slechts schattingen en Aruna Lighting kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig gevolg als deze datums worden gemist.

 1. Overmacht

6.1. Overmacht in deze algemene voorwaarden zal betekenen iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van een partij is ontstaan – zelfs indien dit ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst reeds voorzienbaar was – en die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, zoals: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren Producten verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de Producten, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van Aruna Lighting of transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, brand, oproer en opstand. Aruna Lighting zal niet aansprakelijk zijn, of gehouden worden aan contractbreuk indien leveringen worden vertraagd of zelfs onmogelijk worden als gevolg van overmacht.

6.2. Aruna Lighting zal de Klant op de hoogte brengen van vertragingen die het gevolg van overmacht. De leverdatum of prestaties zullen worden aangepast voor zolang redelijkerwijs nodig kan worden geacht. Aruna Lighting informeert de Klant over een nieuwe geschatte levertijd, zodra dit praktisch mogelijk is.

6.3. Indien als gevolg van overmacht de levering wordt vertraagd met meer dan honderdtwintig (120) dagen zullen zowel Aruna Lighting als de Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de andere partij en verzonden per aangetekende post, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Als de overmacht intreedt op het moment waarop de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de Klant gerechtigd zijn, indien het restant van de levering met meer dan honderdtwintig (120) dagen wordt vertraagd als gevolg van die overmacht, de reeds afgeleverde gedeelten van de Producten te behouden en de koopprijs daarvan te betalen.

 1. Garantie

7.1. Aruna Lighting garandeert de Klant dat op het moment van levering, de Producten vrij zijn van materiaal-, constructie en fabricagefouten.

7.2. Indien enig gebrek wordt geconstateerd aan de geleverde Producten binnen de Garantieperiode (zoals aangegeven in artikel 7.3) dient de Klant onmiddellijk Aruna Lighting op de hoogte te stellen van het gebrek en de Producten beschikbaar te maken voor Aruna Lighting. Aruna Lighting zal daarop naar eigen inzicht de Producten ofwel (i) repareren, ofwel (ii) de Producten vervangen, op basis van de levercondities zoals overeengekomen in de oorspronkelijke levering, ofwel (iii) de Producten vergoeden tegen de prijs zoals overeengekomen in de oorspronkelijke levering.

7.3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst geldt de voornoemde garantie voor gebreken aan elk Product die zich manifesteren binnen twaalf (12) maanden vanaf de leverdatum (de “Garantieperiode”).

7.4. De Garantieperiode wordt niet vernieuwd of verlengd met de reparatie van de Producten of levering van vervangende Producten onder de garantie zoals beschreven in artikel 7.2.

7.5. De voornoemde garantie van Aruna Lighting is niet geldig bij gebreken als gevolg van (i) normale slijtage of (ii) incidenten en ongelukken. De garantie is daarnaast uitsluitend van toepassing indien Producten (i) op een juiste manier zijn opgeslagen, geïnstalleerd, bediend en onderhouden en (ii) indien van toepassing, vervanging of reparatie is gedaan volgens instructies en goedkeuring door Aruna Lighting. Aruna Lighting garandeert geen uitrusting of diensten van anderen die door de Klant zijn aangewezen. De garantie is ten alle tijden beperkt tot reparatie of vervanging van de Producten of onderdelen waarin zich materiaal-, constructie- of fabricagefouten voordoen, terwijl alle overige reparatie- of vervangingskosten buiten de garantie vallen.

7.6. De voornoemde garantie is exclusief en komt in de plaats van alle andere garanties, hetzij schriftelijk, mondeling, impliciet of statutair.

7.7. Onder geen beding vrijwaart een vordering die onder voornoemde garantie valt de Klant van het voldoen van haar verplichtingen, inclusief betalingsverplichtingen voor de levering zoals in de Overeenkomst opgenomen. 

 1. Vrijwaring patentbreuk Aruna Lighting

8.1. Aruna Lighting vrijwaart de Klant en stelt de Klant schadeloos van iedere terechte vordering van derden dat het gebruik van de Producten door de Klant inbreuk maakt op een Amerikaans patent gedateerd voor de datum van de Aanbieding aan de Klant, of een patent resulterend van toekenning door de European Patent Office of een landelijke toegekend patent, na beëindiging van de oppositieprocedure. De Klant dient Aruna Lighting onmiddellijk op de hoogte stellen van elke dergelijke vordering en neemt op geen enkele wijze een positie in die Aruna Lighting zou kunnen benadelen wat betreft die vordering.

Verder dient de Klant Aruna Lighting alle informatie, assistentie en exclusieve autorisatie te geven om zich te verdedigen of de vordering te schikken. Aruna Lighting zal, op eigen kosten, en naar eigen inzicht, ofwel (i) schikken of zich verdedigen tegen de vordering of rechtsgang daaruit volgend en alle schade en kosten betalen die de Klant daaruit heeft ondervonden, ofwel (ii) het recht kopen voor de Klant om de Producten te blijven gebruiken, ofwel (iii) de Producten aan te passen zodat zij geen inbreuk meer maken op het patent, ofwel (iv) de Producten te vervangen met patent-vrije producten, ofwel (v) de Producten die inbreuk maken op het patent te verwijderen en de kostprijs te vergoeden. Indien voortkomend uit een vordering een competente rechtbank gebruik van het Product doel waarvoor het is ontwikkeld wordt verboden zal Aruna Lighting naar haar eigen inzicht actie ondernemen zoals voornoemd in (ii), (iii), (iv) of (v). Al het voorgaande beschrijft de volledige aansprakelijkheid van Aruna Lighting aangaande patent inbreuk van elk Product.

8.2. Artikel 8.1 is niet van toepassing voor (i) elk Product dat is geproduceerd op basis van een ontwerp of aanwijzingen van de Klant of (ii) bij gebruik van het Product in combinatie met een apparaat of materiaal dat niet van Aruna Lighting afkomstig is. In deze gevallen aanvaardt Aruna Lighting geen enkele aansprakelijkheid voor patentbreuk.

8.3. Met betrekking tot ieder Product dat onder de Overeenkomst wordt geleverd, en dat niet is geproduceerd door Aruna Lighting, is in afwijking van het voorgaande uitsluitend de vrijwaring van de fabrikant van deze Producten van toepassing.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van Aruna Lighting op alle vorderingen van welke soort ook, hetzij bij contractbreuk, garantie, vrijwaring, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risico aansprakelijkheid, of anders, die uit deze algemene voorwaarden of gerelateerd daaraan, of uit de Overeenkomst, de uitvoering of verbreking daarvan, of van ieder gebruik van enig Product, is nooit groter dan de totale prijs zoals opgenomen in de Overeenkomst waarin levering van de Producten is opgenomen die aanleiding zijn voor de vordering, met een maximum van een (1) miljoen Euro totaal.

Alle aansprakelijkheid voor vorderingen van welke soort ook eindigt op het moment dat de Garantieperiode eindigt, behalve voor vorderingen die de Klant heeft aangevangen tijdens de Garantieperiode middels een tijdig aangevangen actie.

9.2. In geen geval, of dit nu het gevolg contractbreuk, garantie, vrijwaring, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risico aansprakelijkheid, of anders, is Aruna Lighting of een van haar leveranciers aansprakelijk voor derving van omzet of winst, verloren gebruik van apparatuur of gerelateerde apparatuur waarin of waarmee Producten toegepast worden, of enige gevolg-, incidentele-, indirecte-, morele schade, of vorderingen van klanten van de Klant voor enige van de voornoemde risico’s. De Klant vrijwaart Aruna Lighting van alle dergelijke vorderingen van haar klanten.

9.3. Het is de Klant niet toegestaan de Producten op enigerlei wijze aan te passen of te wijzingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aruna Lighting. Aruna Lighting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Producten die aangepast of gewijzigd zijn. Aruna Lighting aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor Producten toegepast zijn zonder de geldende voorschriften en instructies voor gebruik te volgen.

9.4. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen is afgesproken met betrekking tot directe schade, is de aansprakelijkheid van Aruna Lighting voor iedere andere vorm van schade beperkt tot de som die de aansprakelijkheidsverzekering van Aruna Lighting uitkeert voor de betreffende gebeurtenis.

 1. Wijzigingen

10.1. Bij (technische) ontwerp wijzigingen op verzoek van Aruna Lighting behoudt Aruna Lighting het recht, zonder voorafgaand bericht en zonder enig aansprakelijkheid van de Klant te aanvaarden, om:

(a) de specificaties of het ontwerp van Producten te wijzigen;

(b) een Product te dis-continueren of de productie ervan te beperken;

(c) leveringen van dergelijke Producten te annuleren of te beperken;

(d) de ontwikkeling van enig nieuw product of model te dis-continueren, zelfs indien een dergelijk nieuw product al publiekelijk is aangekondigd;

(e) levering of fabricage te starten van een nieuw product met eigenschappen die enig ander Product geheel of gedeeltelijk verouderd maakt;

(f) dergelijke verbeterde/aangepaste Producten te gebruiken als substituut voor oudere Producten;

(g) de wijze van distributie van Producten of Product ranges zoals in de Overeenkomst genoemd te wijzigen, en de juridische eenheid te wijzigen van waaruit Aruna Lighting acteert om de Overeenkomst na te komen.

10.2. Aruna Lighting informeert de Klant zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen. Indien noodzakelijk kunnen Aruna Lighting en de Klant condities overeenkomen voor reeds geaccepteerde orders waarop de wijzigingen betrekking hebben, alvorens de wijziging door te voeren. Aruna Lighting heeft geen verplichting gestopte of gewijzigde Producten te leveren als deze besteld worden door de Klant nadat de informatie over de wijziging reeds is gepubliceerd. Indien de Klant een lopende aanbesteding heeft met Klanten op basis van Producten die gestopt of gewijzigd worden dient de Klant Aruna Lighting direct te informeren. Aruna Lighting zal in dat geval naar beste kunnen alternatieven voorstellen.

10.3 Wijzigingen door de Klant: De Klant kan schriftelijk wederzijds geaccepteerde wijzigingen in de bestelling en leverdatums doorgeven. Indien dat resulteert in hogere of lagere kosten ten opzichte van op het moment dat de levering conform de Overeenkomst dient plaats te vinden, wordt een billijke aanpassing in de overeengekomen prijs of leverdatum vastgesteld. Aruna Lighting heeft geen verplichting om de levering te voldoen zolang de gevolgen van de wijziging niet wederzijds zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd.

10.4 Wetswijzigingen: De Klant zal Aruna Lighting onmiddellijk op de hoogte stellen zodra zij bekend is van wijzigingen in de wet en/of regelgeving, die mogelijk consequenties hebben op de levering van Producten en/of diensten. De verkoopprijs en enig andere conditie in de Overeenkomst, zoals, maar niet beperkt tot de leverdatum, kan door Aruna Lighting worden gewijzigd indien een wetswijziging of wijziging van regelgeving daartoe directe aanleiding geeft.

10.5 De verkoopprijs zal door Aruna Lighting redelijk en billijk worden aangepast zover als nodig om wijziging in kosten als gevolg van wijzigingen zoals bedoeld in 10.2 en 10.3 te compenseren. Indien nodig zal Aruna Lighting om dezelfde reden aanpassingen maken in leverdatums of andere van toepassing zijnde condities.

 1. Geheimhouding

Elke partij (of enig lid van de groep van ondernemingen waartoe de andere partij behoort) verbindt zich ertoe dat het op geen enkel moment vertrouwelijke informatie met betrekking tot het bedrijf, de Producten, de Aanbieding of de Overeenkomt verspreidt of meedeelt aan derden, tenzij het door de wet of een regelgevende instantie daartoe verplicht wordt. Elk van de partijen zal zich naar redelijkheid inspannen om publicatie of openbaarmaking van voornoemde vertrouwelijke informatie te voorkomen.

 1. Overig

12.1. Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst laat partijen onverlet aan haar verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit werk voorafgaand aan de beëindiging of ontbinding.

12.2 Aruna Lighting kan haar rechten en verplichtingen met betrekking tot de levering Producten, en de vorderingen die met de verkoop van de Producten worden gegenereerd gedeeltelijk of in zijn geheel toekennen aan een of meer van haar gelieerde ondernemingen, houdster of zuster maatschappij, zonder voorafgaande goedkeuring van de Klant. In dat geval stemt de Klant in met de uitvoering van de Overeenkomst door de toegewezen gelieerde partij van Aruna Lighting. De Klant kan haar rechten en verplichtingen voorkomend uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet zonder schriftelijke toestemming van Aruna Lighting verwijzen.

12.3 Iedere wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst is slechts geldig nadat wijzigingen schriftelijk zijn ondertekend door beide partijen. Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn (geheel of gedeeltelijk), blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst.

12.4 Deze algemene verkoopvoorwaarden vormen samen met de Overeenkomst de gehele overeenkomst met betrekking tot levering van de Producten en/of diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen partijen.

12.5 Alle beschrijvingen, illustraties en andere informatie betreffende de gewichten, dimensies en prestaties van de Producten die door Aruna Lighting worden gemeld in catalogi, prijslijsten, advertenties etc. zijn algemene beschrijvingen en Aruna Lighting kan niet aansprakelijk gehouden worden voor afwijkingen t.o.v. het fysieke Product. Aruna Lighting ontwikkelt en verbetert haar Producten en portfolio voortdurend en behoudt het recht om specificaties zonder voorafgaande opgaaf van redenen of publieke aankondiging te wijzigen.

12.6 Alle intellectuele eigendommen die rusten op de Producten, alle tekeningen, beschrijvingen en andere informatie verstuurd en gepubliceerd door Aruna Lighting blijven exclusief eigendom van Aruna Lighting.

12.7 Het is Aruna Lighting toegestaan om business data van de Klant en data betreffende contact personen van de Klant te delen met alle aan Aruna Lighting gelieerde ondernemingen, of met door Aruna Lighting ingehuurde partijen in relatie met de uitvoering van de Overeenkomst.

12.8 Een enkele of gedeeltelijke uitoefening van recht voortvloeiende uit deze algemene verkoopvoorwaarden of Overeenkomst door Aruna Lighting sluit elk ander gebruik en recht niet uit.

12.9 De volgende artikelen blijven ook van kracht wanneer de Overeenkomst betreffende de Producten tussen Aruna Lighting en de Klant wordt beëindigd of ontbonden: Artikel 4 (belastingen), artikel 7 (garantie), artikel 8 (vrijwaring patentbreuk Aruna Lighting), artikel 9 (beperking van de aansprakelijkheid), artikel 11 (geheimhouding), artikel 12 (overig) en artikel 13 (toepasselijk recht).

 1. Toepasselijk recht

13.1. Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen welke tussen partijen bestaan uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.2 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Convention of International Sal of Goods (CISG, het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.